Bireysel Başvuru Formu
Ad :
Soyad :
TCKN :
Cep Tel :
E-posta :
İl :
İlçe :
Şube adı :
 


X

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA(BİLGİLENDİRME) METNİ

1. Amaç

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (“VakıfBank” veya “Banka”), kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Bankamızın sunduğu hizmetlerden yararlanmanız sebebiyle bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Bankamızca haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin Bankamız tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• Bankamıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve Usulü

Bankamız, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Bankamız tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel verileriniz özellikle şunlardır:

Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, ikametgâh adresi, işyeri adresi, hesap özeti gönderim adresi vs. iletişime yarar veri.
Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, aylık gelir bilgisi, borç bilgisi, hesap bakiye bilgileri, bordrolar, ev durumu, faiz oranları, aktif varlık toplamı, aile gelir bilgisi, EFT/Havale bilgileri, döviz işlem bilgileri, yatırım tutarı, vergi dairesi bilgileri, vadeli/vadesiz hesap bilgileri, faiz bilgileri, kredi/kredi kartı limit ve bakiye bilgileri vs. sair finansal veri.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Biyometrik veri, (parmak izi , retina, yüz vb)
Sağlık raporu, kan grubu,
Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)
Engellilik, malüllük ve sakatlık durumu
Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı
Hukuki İşlem Verisi Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Bankamız politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
İşlem Güvenliği Verisi Ticari faaliyetleri yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi ve güvenliğinizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (İlgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (Şifre, Imei numarası, doğrulama metodu, doğrulama kodu, tarayıcı tipi, kullanıcı adı, dolandırıcılık yöntemi, dolandırıcılık senaryoları bazında alınacak her türlü diğer veri)
Lokasyon Verisi Adres bilgisi, işlem yapılan yer bilgileri.
Mesleki Deneyim Verisi İlgili kişinin çalıştığı kurum, çalışma süresi, sigortalılık türü, çalıştığı sektör, unvanı, eğitim düzeyi, toplam çalışma süresi.
Özlük Verisi Bankamız ile hizmet ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer, özgeçmiş bilgisi, bireysel emeklilik bilgileri).
Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.
Müşteri İşlem Verisi Hesap bilgileri, banka bilgileri, alıcı banka bilgileri, bağlı olduğu bölge müdürlüğü, çek bilgileri, yıllık aidat bilgileri, ekstre detayları, hesap hareketleri, EFT/Havale bilgileri, işlem detayları, kart detayları ve hareketleri, tahsilat bilgileri, ödeme bilgileri, kasa talimatları, internet işlem bilgileri, şube bilgileri, faiz kullanım detayları, kredi kullanma detayları, poliçe bilgileri, swift işlem detayları, sanal pos bilgileri, teminat bilgileri.
Ses ve Kamera Kaydı Verisi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları (örneğin telefon konuşması ses kaydı).
Diğer Veriler Anne-baba adı, askerlik ile ilgili bilgiler, çalıştığı kurum, çalışılan yıl bilgileri, öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, vergi numarası ve sair vergi detayları, istihbarat ve mali detay bilgileri, ipotek bilgileri, yasaklı işlem bilgileri, ekspertiz detayları, çalışılan emlak ofisi bilgileri, oturulan ev bilgileri, müşteri limit, sektör, çalışan ve temsilci bilgileri.

Kişisel verileriniz, gerek hizmet ilişkisinin kurulmasından önce gerekse hizmet ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca, Bankamıza ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman, Banka bilgi işlem sistemi, Bankaya ait tüm lokasyonlarda tutulan kamera kayıtları aracılığı ile toplanmaktadır.

Uzaktan Kimlik Tespitinde Kullanılacak Yöntemlerde Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin Özel Durum

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ ‘in 6. maddesi ile KVK Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, dijital kanallardan yapılacak işlemlerde görüntülü görüşme yapılması, yüz tanıma da dahil uzaktan kimlik tespitine başlanması ve uzaktan kimlik tespiti yapılması amacıyla izninizin olması durumunda kişisel veriler ve biyometrik veriler de dahil özel nitelikli kişisel veriler Bankamızca kullanabilmekte, bu bilgileri ürün ve hizmetler ile ilgili fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, özel ürün ve hizmetler sunulabilmesi ile banka stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi amaçları ile işlenemekte ve Bankanın ortakları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, tüm bunların bağlı kuruluşları, tedarikçileri, iş ortakları ve yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Risk Gruplarının Tespiti ve Değerlendirilmesine İlişkin Özel Durum

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları, veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına ,doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir “risk grubu” oluşturmaktadır. Risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmekte olup, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla da Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Bankamız tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel Verileriniz (Özel nitelikli kişisel veri addedilen ancak kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Ödeme ve Menkul kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir;

• Adi posta basım işlemlerinin yapılması,
• ATM işlemlerinin yürütülmesi,
• Gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık faaliyetlerinin kontrol edilmesi,
• Banka sigorta işlemlerinin yürütülmesi,
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu raporlamalarının yapılması,
• Bankamızın destek aldığı çağrı merkezine gelen aramaların raporlanması, bankamızın veri sitemine kaydedilmesi ve değerlendirilmesi,
• Diğer bankalar nezdinde yapılan işlemlerin doğruluğunun kontrol edilmesi,
• E-Fatura / E-Arşiv / E-Defter kullanım taahhütlerinin alınması, E-Arşiv Özel Entegratörlük, E-Defter Saklama, E-Defter Yazılım, E- Fatura Özel Entegratörlük, E- Fatura Saklama hizmeti müşteri protokollerinin hazırlanması,
• EFT ve havale işlemlerinin gerçekleştirilmesi, EFT ve havale işlemlerinde yaşanması muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi,
• Ekstre basım süreçlerinin yürütülmesi,
• Çek işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• İş ortakları ile chargeback işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Yasal takip, yasal raporlama, denetim, gecikmiş borçlara ilişkin ihtarname hazırlanması, ödenmemiş borçlara ilişkin hatırlatma yapılması, taraf olunan davalara ilişkin hukuki işlemlerin yapılması,
• Borç yapılandırma süreçlerinin yürütülmesi,
• Üye işyeri sorumlu çalışan ataması, pos cihazı kurulumu, başvuru girişleri, ekstrelerin basılması, kayıt ve ciroların bildirilmesi ve tanımlama işlemlerinin yürütülmesi,
• Teminat mektubu süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
• Ticari faaliyeti olan gerçek kişilerin sisteme kaydedilmesi,
• Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi bildirimlerin yapılabilmesi,
• Akreditif işlemlerinin tanımlanması, dosyalanması ve gerçekleştirilmesi,
• İş ortakları ile beraber sunulan ürün veya hizmetlerin satış ve bilgilendirme işlemlerinin yapılması,
• Para yatırma ve para çekme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Bankacılık, sigorta hizmetleri ve finansal ürünlerin sunulması amacıyla, müşteriye özel teklif ve fırsatların bilgilendirmesinin yapılması ve iş ortakları ve Bankamız iştirakleri ile paylaşılması,
• Şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması,
• Prepaid kartların basım, para yükleme ve diğer süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşterilerden gelen talep, itiraz ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri altın hesaplarının yönetilmesi, çek entegrasyonunun tanımlanması, çek talep işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hesap bilgilerinin oluşturulması, istihbarat/skorlama çalışmasının yapılması, indirim ve muafiyetlerin tanımlanması, müşteri işlem oranına göre banka karlılık hesaplamalarının yapılması, verimlilik analizleri ve pazarlama çalışmalarının yapılması,
• Konut kredisi ve kredi başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Kredi kartı başvuru formunun hazırlanması, kredi kartı başvuru sürecinin yürütülmesi, kredi kartı borç ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kredi kartı ön bilgilendirme formunun hazırlanması, kredi kartı sözleşmesinin hazırlanması, kredi kartı teklifinin yapılması, kredi kartı limit artırımı ve düşürme işlemlerinin yapılması ve kredi kartı ek kart başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı zorunlu bildirimlerinin yapılması,
• Kredi kullanacak müşteriler nezdinde istihbarat süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri değerlendirmelerinin yapılması,
• İnternet ve cep şube aracılığıyla bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Kurum tahsilat süreçlerinin yapılması ve sisteme tanımlanması,
• İş ortakları ile birlikte yürütülen süreç kapsamında bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Kara liste ve yasaklı müşteri işlemlerinin yürütülmesi,
• Kurye süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi,
• İşbirliği yapılan firmaların maaş ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
• Dijital kanallardan yapılan uzaktan kimlik tespiti ve doğrulaması süreçlerinin gerçekleştirilmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

4.1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kişisel Verileriniz, Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Ödeme ve Menkul kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuala sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Borsa İstanbul’a, destek hizmeti alınan çağrı merkezine, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, ilgili tapu müdürlükleri, vergi daireleri, icra dairelerine, Türkiye Bankalar Birliği’ne, yurt dışında yerleşik iş ortaklarına, yurt içinde yerleşik iş ortaklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na, TBB Risk Merkezi’ne, yetkili yargı mercilerine, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na, Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş.’ye, Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’ye, Vakıf Faktoring A.Ş.’ye, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ye, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye, Türkiye Sigorta A.Ş.’ye, hizmet alımı yapılan tedarikçilere, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’na, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye, Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ye, Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, VakıfBank International A.Ş.’ye, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’ye, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye, Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.’ye, Taksim Otelcilik A.Ş.’ye ve ilgili tedarikçileri ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

• Bankacılık işlem kayıtlarının raporlanması,
• EFT, havale ve Swift işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• EFT ve havale işlemlerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarının önlenmesi,
• Gelen ve giden EFT, havale ve Swift transferlerinin bildirilmesi,
• İlgili kamu kurumlarına zorunlu bildirimlerin yapılması,
• Zorunlu raporlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.

İş ortaklığının kurulması ve yürütülmesi amacıyla, özellikle;

• Banka’nın, ürün ve hizmet satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İş ortaklığı yapılan bankalara bilgilendirme yapılması,
• İş ortaklığı yapılan bankalar ile müşterek ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
• Tahsilat bilgilerinin sisteme kaydedilmesi amacıyla ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

Bankamızın ticari faaliyetlerini yürütmek için gerekli mal veya hizmeti tedarikçi firmalardan temin etmesi amacıyla, özellikle;

• Uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık hizmeti alınması,
• Ürün satış süreçlerinde destek alınması,
• Kampanya süreçlerinin destek alınan firmalar eliyle yürütülmesi,
• Banka’nın iç ve dış süreçlerinin yürütülmesi adına mal ve hizmet alınması amacıyla ilgili tedarikçilere aktarılabilmektedir.

Bankamızın iştirak ve bağlı ortaklıklarının da dâhil olmasının gerekli olduğu ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

• Banka iştirakinden gerekli bilgilerin temin edilmesi,
• Müşterinin belirli platformlarda işlem yapabilmesi,
• Müşterinin bankamız iştirak ve bağlı ortaklıklarının sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi,
• Müşteri değerlendirmelerinin paylaşılması amacıyla bankamızın bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine aktarılabilmektedir.

4.2. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kişisel verileriniz, bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarına ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

5. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Bankamıza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bankamız, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Bankamız, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Bankamız tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.vakifbank.com.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Kabul Ve Beyan Ederim