KOBİDOST

HEMEN BAŞVUR

Hemen Başvurun, VakıfBank’ın size sunduğu hizmetlerden faydalanın.

(Bilgilerin tam ve doğru olarak girilmesine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.)

Müşteri bilgileri


Talep edilen ürünler  


Çalışmak istediğiniz şubeyi seçiniz

  •  

  • DEVAM
X

Ticari Faaliyeti Olan Gerçek Kişiler İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Formu ve Müşteri Beyanı

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Bankamızca elde edilmiş/edilecek ya da Bankamızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Bankamızca işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

1- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bankamızın başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BDDK, TCMB, MASAK, TBB vs.) yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; Bankamızdan (acente sıfatıyla da dahil olmak üzere) talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Bankamızca işlenmektedir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum, kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlar, dolaylı/doğrudan yurt içi/ yurt dışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Bankamızca hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, ATM’leri, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

4- KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

Bankamıza başvurarak a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme b) kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Bankamızca yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, c) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu madde tahtındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

MÜŞTERİ BEYANI

Bankanızca yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, anladığımı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yayım tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce Bankanızca kişisel verilerimin işlenmesi mahiyetinde yapılmış olan tüm işlemlere ve işbu beyan tarihinden sonra kişisel verilerimin Bankanızca yukarıda belirtilen açıklamalar ve esaslar dahilinde işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

Kabul Ve Beyan Ederim